Behöver du hjälp?

Garanti och service för din Falconprodukt

Det är när något inte fungerar som det ska, som du som mest behöver snabb hjälp, eller hur? När det gäller garanti och service på din Falconprodukt, ber vi dig därför att först läsa igenom vår information nedan. Efter du gjort det är du välkommen att höra av dig till vår servicepartner med din service- eller garantianmälan.

Mottagning av gods

 • Det är ytterst viktigt att du först av allt granskar godset noggrant innan du skriver på fraktsedeln.
 • Eventuell transportskada måste anmälas direkt av godsmottagaren till vårt fraktbolag samt till oss. Fraktsedeln skall i så fall ej signeras utan en anmärkning skall skrivas på fraktsedeln som både godsmottagaren och chauffören skall signera. Utan anmärkning på fraktsedeln kan skadan inte regleras.
 • Dold skada på produkten måste reklameras inom sju dagar från ankomst enligt fraktsedelns datum.
 • Om du upptäckt skadat gods, skall du göra anmälan direkt och dokumentera med bild samt ge en kort beskrivning. Detta skickar du sedan till oss via e-post.

 • VIKTIGT! DSV tar ut lagerhyra från och med fjärde dygnet efter avisering har skett. Denna lagerhyra kommer att debiteras dig som kund om du inte tagit emot godset inom denna tidsram.

Här finner du frågor och svar på vad som gäller med garanti och service för din Falconprodukt

För att kunna anmäla ett nytt service- eller garantiärende behöver vi nedanstående information.

Tänk på att ha all nödvändig information till hands.

 • Namn
 • Adress
 • Mobilnummer
 • E-post
 • Modellbeteckning
 • Serienummer (numret finner du dels på baksidan av spisen, samt på vänster ugns nederkant bakom ugnsluckan)
 • Inköpsdatum och Inköpsställe
 • Kvitto skall alltid bifogas.
 • Felbeskrivning

Falcon Sverige drivs av Leamington AB.

Leamington ABs garanti omfattar fel på vitvaran, vilket orsakats av material- och/eller produktionsfel. 

Garantin gäller endast för hemmabruk och enligt de villkor som anges i texten nedan. 

 • Endast vitvaror sålda genom Leamington ABs registrerade och godkända återförsäljare i Sverige och Danmark, omfattas av garantin.
 • Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material eller produktionsfel som fanns vid den tidpunkt produkten inköptes.
 • Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken ”Vad omfattas inte av den här garantin?” 

SPISAR

 • Inom denna förlängda garantiperiod om fem år, ersätts reservdelar utifrån gällande garantivillkor, helt utan kostnad under fem år under förutsättning att spisen blivit registrerad och godkänd via vårt webbformulär inom tre månader efter inköpsdatum. Arbets- och resekostnader för att åtgärda felet täcks under de första två åren – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan att särskilda extrakostnader tillkommer. 
 • Arbets- samt resekostnader som uppkommer efter de två första åren, bekostas av kunden själv. Originalkvittot med inköpsdatum skall alltid uppvisas som inköpsbevis. 
 • Har spisen ej blivit registrerad via vårt webbformulär inom tre månader efter inköpsdatum, gäller 2 års garanti.

KÖKSFLÄKTAR/KYL-FRYS
Inom den generella garantiperioden på två år, ersätts delar utan kostnad samt arbetskostnaden för att åtgärda felet – t.ex. arbete och resor – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan att särskilda extrakostnader eller arbete tillkommer, som exempelvis att montera ner skåp, andra vitvaror mm.

Det av Leamington AB utsedda serviceföretaget undersöker produkten och avgör, efter eget omdöme, om problemet omfattas av den här garantin. Om så är fallet kommer Leamington AB:s servicepartner, efter eget val, antingen att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. 

Leamington AB genom sin egen servicepartner. 

 • Normalt slitage
 • Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
 • Förbrukningsvaror inkl. batterier och lampor.
 • Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring.
 • Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en servicetekniker.
 • Reparationer som inte utförts av ett utsett serviceföretag och/ eller en behörig servicepartner eller om andra reservdelar än originaldelar har använts.
 • Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utförts enligt anvisningarna.
 • Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs. ej för hemmabruk.
 •  Transportskador.

Alla vitvaror är designade och tillverkade endast för hemmabruk.

För bästa möjliga nytta av din produkt ska du noggrant läsa igenom och följa den bruksanvisning som medföljer vitvaran. 

Vi rekommenderar starkt att du ser till att installationen görs på ett korrekt och säkert sätt genom att anlita en behörig gasinstallatör och/eller elektriker. Garantin täcker inte problem som beror på felaktig installation.